SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
Stawki opłat


Zmiana sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. ( opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09.12.2020 r. poz. 8851 ) od 1 STYCZNIA 2021 r. wprowadzono niezależnie od Spółdzielni nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nową stawkę tej opłaty. Metodą przyjętą do wyliczenia w/w opłaty jest iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody dla lokalu mieszkalnego i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 01.01.2021 r. wynosić będzie 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody.

Zarząd S. M. „Północ”
Nowe stawki opłat od 1 kwietnia 2021 roku

Informujemy, że Rada Nadzorcza po przyjęciu Planu gospodarczo - finansowego na rok 2021, podjęła w dniu 14.12.2020 r. Uchwały Nr 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 o wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, które obowiązywać będą od dnia od dnia 1 kwietnia 202q roku. Jedną z głównych przyczyn zmiany opłat eksploatacyjnych jest wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia, wpływającego na wysokość kosztów usług bieżącej konserwacji i obsługi technicznej, usług porządkowych oraz innych usług świadczonych przez podmioty obce na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że w dniu 15.12.2020 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”podjął Uchwałę nr 27 / 2020 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie dodatkowych pomieszczeń w zasobach S.M. „Północ”, która obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2021 r. Zgodnie z uchwałą opłata za dodatkowe pomieszczenie dla mieszkań, których użytkownicy takie pomieszczenie posiadają doliczana będzie do miesięcznego wymiaru opłaty i wynosić będzie :

a ) dla piwnic, pralni, suszarni, wózkowni, zabudowanych części korytarzy, pomieszczeń po kurkach gazowych

O zastosowaniu jednej z wyżej wymienionych opłat decyduje właściwa dla lokalizacji pomieszczenia Administracja Osiedla.

b ) dla pomieszczeń zsypowych na poszczególnych kondygnacjach wieżowców

Powiadomienie Państwa o powyższych zmianach dotyczących stawek eksploatacyjnych z 3-miesięcznym wyprzedzeniem wynika z nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 24 września 2009 roku (Dz.U. Nr 202 poz.1550).

O nowym wymiarze opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego obowiązującym od 1 KWIETNIA 2021 r. Spółdzielnia poinformuje w późniejszym terminie.

Zarząd S.M. „Północ”
Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków od 13.06.2020

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak PO.RET.070.85.2.ZG opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w dniu 05.06.2018 r., została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków miasta Częstochowy i okolic.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że od 13.06.2020 r. ulega zmianie niezależna od Spółdzielni opłata za wodę i odprowadzanie ścieków i wynosić będzie :

Prosimy, aby dokonali Państwo odczytu wodomierzy w swoich lokalach mieszkalnych w dniu 12.06.2020 r. Zapłaty za zużycie wody za miesiąc czerwiec 2020 r. należy dokonać do 5 LIPCA 2020 r. ( § 157 pkt 1 Statutu Spółdzielni ) wg wyliczenia :

Przypominamy, że zmianie nie ulegają :

Rozliczenie zaliczki wnoszonej na poczet kosztów wody niezbilansowanej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że wykonane rozliczenie zaliczki wnoszonej na poczet kosztów wody niezbilansowanej w wysokości 6 zł / miesiąc / mieszkanie, w roku 2019 przez mieszkańców mieszkań wyposażonych w wodomierze zamknęło się kwotą nadpłaty w wysokości 2,83 zł na m-c na m-nie.

Kwota rozliczeniay w wysokości 33,96 zł (12 miesięcy x 2,83 zł) została zaksięgowana na koncie opłaty za wodę.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2020 z dnia 16.03.2020 r. zaliczka na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej nie ulega zmianie i wynosi 6,00 zł/m-nie/m-c. Zaliczka obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Zmiana cen centralnego ogrzewania i ciepłej wody od 1.03.2020r.

W związku z wprowadzeniem przez Dostawcę energii cieplnej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. nowych taryf dla ciepła, zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: nr OWR-4210.34.2017.134XVI-A.DB z dnia 13.12.2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz.5322, nr OWR-4210.42.2018.134.XVII.DB z dnia 13.12.2018r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz.6268 oraz nr OWR- 4210.41.2019.134.XVIII.DB z dnia 13.12.2019 opublikowaną w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki informujemy, że:

z dniem 01 marca 2020 r. zostają wprowadzone, zatwierdzone Uchwałą nr 2/2020 Rady Nadzorczej S.M. "Północ" w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2020 r. , nowe opłaty za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie 1 m3 wody: